Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Ocena typów osobowości pacjentów poddanych operacji kręgosłupa 349 ::..
Ocena typów osobowości pacjentów poddanych operacji kręgosłupa 349
 

Karina Badura-Brzoza, Jerzy Matysiakiewicz, Magdalena Piegza, Wiesław Rycerski,

Urszula Niedziela, Robert T. Hese

 

Ocena typów osobowości pacjentów poddanych operacji kręgosłupa   349

 

Personality types in patients after vertebral surgery   349

 

 

Streszczenie:

 

Cel: Ocena typów osobowości w dwóch grupach pacjentów poddanych operacji kręgosłupa w porównaniu z grupą kontrolną.

Materiał: Badaniu poddano 74 pacjentów po operacji kręgosłupa. 22 operowanych było z powodu urazu, 52 z powodu przewlekłego zespołu bólowego kręgosłupa. Grupę kontrolną stanowiło 20 osób.

Metoda: Do oceny typów osobowości użyto Inwentarza Osobowości Eysenck'a ( MPI).

Wyniki: Nie odnotowano różnic w typach osobowości porównując ze sobą obie grupy badane oraz w porównaniu z grupą kontrolną. Notowano natomiast statystycznie znamienne wysokie wartości w skali N Inwentarza Osobowości Eysenck'a w grupie pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa w porównaniu z grupą kontrolną oraz z grupą pacjentów po urazie kręgosłupa.

Wnioski: Wysokie wartości w skali N mogą przemawiać za specyficznymi cechami osobowości pacjentów cierpiących na zespół bólowy kręgosłupa. Wysoki poziom neurotyzmu może utrudniać proces akceptacji schorzenia i adaptacji, a także proces rehabilitacji, stąd pacjenci ci powinni być otoczeni opieka psychologiczną.

 

Summary:

 

Aim: To compare personality types in patients after vertebral surgery.

Material: 74 patients after vertebral surgery were examined with the MPI. 22 patients were operated because of injury. 52 patients were operated because of chronic pain back. The control group consisted of 20 healthy people.

Methods: Maudsley Personality Inventory created by Eysenck, was used to study personality types.

Results: There were no differences in personality types between patients suffering from chronic back pain and patients operated because of injury. Statistically, a significantly higher score in the N scale was noticed in the group with chronic back pain in comparison to patients operated because of injury and in comparison to the control group.

Conclusions: A higher score in the N scale observed in patients suffering from chronic back pain, may suggest a specific personality type of those patients.  Higher level of neuroticism may create some difficulties in the acceptation of the illness and adaptation process. It is necessary to take special psychological care of those patients.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 2/2006
Wydany: 2006-04-17
Lista wszystkich numerów: zobacz »