Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Poczucie koherencji, osobowość i style rozwiązywania problemów u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych 293 ::..
Poczucie koherencji, osobowość i style rozwiązywania problemów u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych 293
 

Krzysztof Zboralski, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki

 

Poczucie koherencji, osobowość i style rozwiązywania problemów u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych   293

 

Sense of coherence, personality and style of coping by patients suffering from depressive disorders  293

 

Streszczenie:

 

Wstęp:

Obecnie coraz większe zainteresowanie wśród lekarzy budzi podejście salutogenetyczne w medycynie, którego twórcą był A. Antonovsky. Centralnym pojęciem w tej orientacji jest "poczucie koherencji" (sense of coherence).

Cel badań:

Celem badań było określenie poczucia koherencji oraz wzajemnych uwarunkowań z niektórymi cechami osobowości i stylem radzenia sobie wśród kobiet i mężczyzn chorych na depresję.

Materiał i metoda:

W badaniach zastosowano: Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC-29, Inwentarz Osobowości NEO-FFI, Test Radzenia Sobie (TSR) - Moosa. Zbadano 69 pacjentów, leczonych w Klinice Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych UM w Łodzi, z rozpoznaniem epizodu depresji.

Wnioski:

  1. Poczucie koherencji jest istotnie wyższe u chorych mężczyzn leczonych z powodu epizodu depresji.
  2. Kobiety i mężczyźni leczeni z powodu depresji różnią się między sobą w zakresie niektórych cech osobowości oraz strategii rozwiązywania problemów.
  3. Cechy osobowości i style radzenia sobie ze stresem różnią się w zależności od poziomu poczucia koherencji.

 

Summary:

 

Introduction:

At present increasing medical attention is paid to the salutogenesis approach suggested by Aaron Antonovsky. The main focus of interest in the approach is the sense of coherence.

Aims:

The aim of the study was to define the sense of coherence and the mutual condition linked between this sense and some personality traits within an individual, including the styles of coping by men and women suffering from depression.

Material and Methods:

The research included the use of a SOC-29 questionnaire, NEO-FFI test and Moos' test. The research was conducted on 69 patients recognized to have suffered from depression. The patients were in treatment at The Psychiatric and Neurosis Disorder Clinic with Critical Intervention Ward, Medical University of Łódź.

Results:

1) A sense of coherence within an individual is considerably stronger in male patients. 2) Males and females differ in the realm of particular personality traits and the ways of dealing with every day problems. 3) Character traits and the ways to handle stressful situations differ among individuals in respects to the sense of coherence level within an individual.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 2/2006
Wydany: 2006-04-17
Lista wszystkich numerów: zobacz »