Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC ::..

 

Regulamin ogłaszania prac w czasopiśmie internetowym "Psychiatria i Psychoterapia"

Czasopismo internetowe "Psychiatria i Psychoterapia" (www.psychiatriapsychoterapia.pl) jest kwartalnikiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, czasopismem naukowym publikującym w formie elektronicznej przede wszystkim prace z zakresu psychiatrii i psychoterapii. W kwalifikacji prac do druku uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, w przypadku publikacji prac eksperymentalnych - oceny komisji bioetycznych i stosowanie międzynarodowych reguł prowadzenia eksperymentów na zwierzętach.

 1. Redakcja przyjmuje do publikacji w FORMIE ELEKTRONICZNEJ: a) prace oryginalne (badawcze, kliniczne, doświadczalne, teoretyczne), b) prace poglądowe, c) prace kazuistyczne, d) doniesienia tymczasowe, spostrzeżenia kliniczne, problemy dyskusyjne, polemiki, petycje, e) listy do redakcji dotyczące prac publikowanych w czasopiśmie, jak i problemów istotnych dla środowiska psychiatrów i psychoterapeutów, f) notatki kronikarskie i informacyjne (w tym sprawozdania ze zjazdów naukowych krajowych i zagranicznych, pobytów naukowych za granicą), wspomnienia pośmiertne, komunikaty itp., g) omówienia książek, h) w wyjątkowych sytuacjach także wybrane doniesienia konferencyjne (postery, slajdy). Ponadto możliwe jest zamieszczanie wersji artykułów w języku angielskim (prac równolegle publikowanych w naszym czasopiśmie w języku polskim).
 2. Redakcja umożliwia dyskusje autorów i czytelników na łamach czasopisma "Psychiatria i Psychoterapia" (www.psychiatriapsychoterapia.pl).
 3. Objętość - łącznie z rycinami, tabelami, wykazem piśmiennictwa i streszczeniem - zazwyczaj nie powinna przekraczać dla prac oryginalnych, poglądowych i kazuistycznych 15 stron (a 1800 znaków ze spacjami), doniesień tymczasowych i listów do redakcji 10 stron, omówień książek, notatek kronikarskich i informacyjnych i in. 5 stron.
 4. Tekst prac oryginalnych winien być podzielony na kolejne rozdziały: wstęp, materiał, metoda, wyniki, omówienie wyników (dyskusja), wnioski.
 5. W pracach oryginalnych, poglądowych, kazuistycznych oraz doniesieniach tymczasowych, poniżej tytułu w języku polskim należy wpisać tytuł w języku angielskim, następnie nazwisko autora, nazwę instytucji i nazwisko jej kierownika. Dotyczy to publikacji, opartych na materiale, metodologii i środkach tych instytucji. Na ostatniej stronie pracy należy zamieścić adres dla korespondencji.
 6. Do wszystkich prac należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości min. 150, maks. 250 słów. Do prac oryginalnych, kazuistycznych oraz doniesień tymczasowych powinno to być streszczenie ustrukturowane. Należy w nim wyróżnić w odrębnych akapitach: 1. cel badań, 2. metodę, 3. wyniki, 4. wnioski. Poniżej należy wpisać słowa klucze (nie więcej niż sześć) spośród wymienionych w Medical Subject Headings (MeSH).
 7. Prace należy nadsyłać w w FORMIE ELEKTRONICZNEJ w edytorze Word dla Windows lub innym edytorze w formacie równorzędnym (np. .rtf w Open Office). Prosimy unikać zbędnych formatów, czcionek, grafik i innych ozdobników. W liczbach miejsca dziesiętne należy oddzielać przecinkami (nie kropkami). Wielkość i krój liter tytułów i śródtytułów ustala redakcja zgodnie z jednolitym stylem graficznym czasopisma. Tabele i rysunki należy włączyć do artykułu w formie zakotwiczonej - wskazując w tekście miejsca, gdzie mają być umieszczone. Tabele należy wykonać w programie Word dla Windows (lub innym edytorze w formacie równorzędnym np. .rtf w Open Office) a wykresy (rysunki) w programie Excel, CorelDraw lub Word dla Windows lub innym edytorze w formacie równorzędnym (np. Open Office). Ilustracje należy zapisać osobno zaznaczając miejsce ich umieszczenia. ILOŚĆ i ZŁOŻONOŚĆ TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW POWINNA BYĆ OGRANICZONA DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM.
 8. W celu uzyskania zwięzłości redakcja uprzejmie prosi o uwzględnianie wyłącznie niezbędnego piśmiennictwa, ściśle związanego z tematem pracy. W spisie piśmiennictwa należy podawać tylko te pozycje, które są cytowane w tekście, przy czym w tekście należy podać numer pozycji piśmiennictwa w nawiasie kwadratowym. Każda pozycja piśmiennictwa powinna być pisana od nowego wiersza i poprzedzona numerem, powinna zawierać (standard Vancouver): Zapis dla artykułu z czasopisma: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (zgodny z Index Medicus), rocznik, tom, strony. Wzór: Kowalski N, Nowak A. Schizofrenia - badania własne. Psychiatr. Pol. 1919; 33: 210-223. Zapis dla pozycji książkowej: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł, miejsce publikacji, wydawca, rok wydania. Wzór: Kowalski ZG. Psychiatria. Sosnowiec: Press; 1923. Zapis dla rozdziału z książki: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł, W: nazwiska i inicjały imion redaktorów tomu, tytuł, miejsce wydania, wydawca, rok, strony. Wzór: Szymański BM. Stany depresyjne. W: Kowalski AM, Głogowski P. red. Podręcznik psychiatrii, wyd. 2. Krosno: Psyche; 1972. s. 203-248.
 9. Do prac doświadczalnych zawierających wyniki badań na ludziach (kryjących element ryzyka) należy dołączyć pisemną akceptację projektu badań właściwej terenowej komisji etyki - dokument zeskanowany i przesłany w FORMIE ELEKTRONICZNEJ).
 10. Redakcja prosi uprzejmie o przestrzeganie poprawności mianownictwa psychiatrycznego oraz stosowania międzynarodowych nazw leków (nie handlowych). Należy stosować skróty wg międzynarodowego układu jednostek miar (SI).
 11. Do pracy należy dołączyć oświadczenie, że nie została ona skierowana do druku w innym czasopiśmie - ani w formie drukowanej ani w FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
 12. Autorzy po nadesłaniu FORMY ELEKTRONICZNEJ pracy otrzymują zawiadomienie o jej nadejściu, co nie jest równoznaczne z przyjęciem pracy do druku. Prace nie odpowiadające wymaganiom regulaminu będą odsyłane autorom do przeredagowania i nie będą rozpatrywane merytorycznie przed doprowadzeniem ich do poprawności formalnej. W razie nie zakwalifikowania pracy do druku redakcja informuje autora.
 13. Prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne oraz doniesienia tymczasowe i spostrzeżenia kliniczne (z wyłączeniem zakwalifikowanych przez Redakcję tłumaczeń prac opublikowanych w czasopismach obcojęzycznych) podlegają (zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Nauki z roku 2011) procedurze dwustronnie anonimowej recenzji przez dwóch (począwszy od roku 2012) anonimowych Recenzentów, niezależnych i niepowiązanych z Autorami tekstu, których lista roczna będzie publikowana corocznie w ostatnim numerze czasopisma. W razie niemożliwości utrzymania dwustronnej anonimowości recenzowania Recenzenci oświadczają, że nie zachodzi w ich przypadku konflikt interesów, czyli zachodzące między recenzentem a autorem: a)bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b)relacje podległości zawodowej, c)bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Tymi samymi kryteriami posługuje się, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą Redakcja w doborze Recenzentów każdej publikacji. Recenzja jest pisemna i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji - formularz recenzencki, są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 14. Po otrzymaniu uwag recenzentów, Autor proszony jest o nadesłanie FORMY ELEKTRONICZNEJ tekstu z uwzględnionymi ewentualnymi uwagami recenzentów (format pracy patrz p. 6) w terminie do 3 miesięcy. Niedotrzymanie tego terminu będzie uważane za rezygnację z publikacji tej pracy. Zakwalifikowanie pracy do druku następuje po otrzymaniu całości pracy (tekstu i rysunków, wykresów itp.), spełniającej wszystkie wymogi merytoryczne i formalne.
 15. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek technicznych, zmian czcionek i formatów tekstu i tabel oraz zmian stylistycznych i mianownictwa oraz dokonywania potrzebnych skrótów bez porozumienia z Autorem.
 16. Jeżeli autor otrzyma korektę do poprawy, należy poprawić tylko rzeczywiste błędy. Korekta (FORMA ELEKTRONICZNA) po poprawieniu przez autora winna być odesłana w określonym przez redakcję terminie. W przypadku niedotrzymania tego terminu, redakcja nie gwarantuje uwzględnienia poprawek dokonanych przez autora ani publikacji tekstu.
 17. Redakcja czasopisma Psychiatria i Psychoterapia (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki z roku 2011) wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. W przypadku braku takiej szczegółowej informacji przyjmuje się, że Autorzy deklarują, że dokonali równego wkładu w każdy element badania i publikacji.
 18. Redakcja wyjaśnia, że "ghostwriting" (ukryte autorstwo osób innych niż wymienione jako Autorzy), oraz "guest authorship" (przypisanie autorstwa osobom nie mającym wkładu w powstanie pracy) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki powyższych zjawisk zostaną (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki z roku 2011) zgłoszone odpowiednim podmiotom (instytucjom naukowym, stowarzyszeniom wydawców).
 19. Redakcja wymaga ujawnienia (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki z roku 2011) wszystkich źródeł finansowania badań ("financial disclosure") oraz ewentualnych konfliktów interesów dotyczących badaczy ("conflict of interests"), oraz innych instytucji a szczególnie firm farmaceutycznych sponsorujących badania. W niezbędnych przypadkach wymagane jest przedstawienie zgody odpowiedniej Komisji Etycznej i/lub zgody Kierownictwa instytucji afiliującej Autora/Autorów za co odpowiada Autor zgłaszający pracę.
 20. Jedyną i pierwotną wersją czasopisma Psychiatria i Psychoterapia jest wersja elektroniczna (online pod adresem www.psychiatriapsychoterapia.pl).

 

Zachęcamy Państwa do publikacji prac w naszym czasopiśmie