Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Strategie rozwiązywania konfliktów a zadowolenie ze związku 245 ::..
Strategie rozwiązywania konfliktów a zadowolenie ze związku 245
 

Olga Kriegelewicz

 

Strategie rozwiązywania konfliktów a zadowolenie ze związku   245

Problem-solving strategies and marital satisfaction.   245

 

Streszczenie:

Celem prezentowanego badania była analiza związków między strategiami rozwiązywania konfliktów a zadowoleniem z małżeństwa. Cztery strategie rozwiązywania konfliktów (Dialog, Lojalność, Eskalacja konfliktu i Wycofanie) mierzono za pomocą Kwestionariusza Strategii Rozwiązywania Konfliktów [1], w wersji samoopisowej i opisującej zachowanie partnera. Narzędzie to, odwołujące się do koncepcji Rusbult, Johnsona i Morrowa [2], spełnia wysokie standardy rzetelności (współczynnik α Cronbacha w zależności od skali równy od α=0,78 do α=0,94) i trafności. Zadowolenie ze związku mierzono za pomocą Skali Powodzenia Małżeństwa [3]. W badaniu uczestniczyło 147 par małżeńskich. Analiza wyników wykazała, że pary zadowolone, w porównaniu z parami niezadowolonymi, w większym stopniu stosują konstruktywne strategie rozwiązywania konfliktów (Dialog, Lojalność), i są znacznie mniej skłonne do strategii destruktywnych (Eskalacja konfliktu, Wycofanie). Dialog jest strategią najsilniej związaną z zadowoleniem osób badanych, co może mieć duże znaczenie praktyczne dla sposobu prowadzenia psychoterapii małżeńskiej. Istotnym predyktorem zadowolenia mężczyzn jest również ich własna Lojalność. Badanie wskazuje na to, że najsilniej związanymi z zadowoleniem partnerów są stosowane przez nich strategie konstruktywne, co warto brać pod uwagę w procesie terapeutycznym. Wydaje się, że warto bardziej koncentrować się na wzmacnianiu postaw konstruktywnych, mniej zaś na eliminacji postaw destruktywnych.

  

Summary:

 

Aim: This study investigated the relation between problem-solving strategies in the marital conflict and marital satisfaction.

Method: Four problem-solving strategies (Dialogue, Loyalty, Escalation of conflict and Withdrawal) were measured by the Problem-Solving Strategies Inventory [19], in two versions: self-report and report of partners' perceived behaviour. This measure refers to the concept of Rusbult, Johnson and Morrow [7], and meets high standards of reliability (α Cronbach from α=0.78 to α=0.94) and validity. Marital satisfaction was measured by Marriage Success Scale [20]. The sample was composed of 147 marital couples.

Results: The study revealed that satisfied couples, in comparison with non-satisfied couples, tend to use constructive problem-solving strategies (Dialogue and Loyalty). They rarely use destructive strategies like Escalation of conflict or Withdrawal. Dialogue is the strategy connected with satisfaction in a most positive manner. These might be very important guidelines to couples' psychotherapy. Loyalty to oneself is a significant positive predictor of male satisfaction is also own Loyalty.

Conclusion: The study shows that constructive attitudes are the most significant predictors of marriage satisfaction. It is therefore worth concentrating mostly on them in the psychotherapeutic process instead of eliminating destructive attitudes.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 2/2006
Wydany: 2006-04-17
Lista wszystkich numerów: zobacz »