Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Związek objawów lękowych i depresyjnych z cierpieniem psychicznym i funkcjonowaniem 269 ::..
Związek objawów lękowych i depresyjnych z cierpieniem psychicznym i funkcjonowaniem 269
 

Krzysztof Małyszczak, Tomasz Pawłowski, Angelika Pyszel, Andrzej Kiejna

 

Związek objawów lękowych i depresyjnych z cierpieniem psychicznym i funkcjonowaniem   269

Correlation between depressive/anxiety symptoms, distress and functioning   269

 

 

Streszczenie:

Cel badania: Celem badania było określenie zależności pomiędzy objawami lękowymi i depresyjnymi a cierpieniem psychicznym i ogólnym funkcjonowaniem.

Metoda: Analizę oparto na wynikach badania 104 osób (65 kobiet i, 39 mężczyzn w średnim wieku 41,4 lat) w tym pacjentów poradni zdrowia psychicznego zgłaszającymi objawy lękowe lub depresyjne (42 osoby), oraz pacjentów lekarzy rodzinnych (62 osoby). Z badania wykluczono pacjentów Wykluczono osoby z innymi zaburzeniami psychicznymi, oraz takie, u których ww. objawy psychopatologiczne były wynikiem chorób somatycznych. Cierpienie psychiczne oceniano za pomocą Ogólnego Kwestionariusza Zdrowia (General Health Questionnaire - GHQ) w wersji z 30 pytaniami. Objawy psychopatologiczne i rozpoznania oceniano za pomocą kwestionariusza Present State Examination - (PSE) pochodzącego ze Schematu Oceny Klinicznej w Neuropsychiatrii (Schedule for Assessment in Neuropsychiatry - SCAN) w wersji 2.0. Poziom funkcjonowania oceniano za pomocą Skali Ogólnej Oceny Funkcjonowania (Global Assessment of Functioning - GAF). Nasilenie objawów wyliczono dla rozpoznań: zaburzenia lękowego uogólnionego, agorafobii, fobii społecznej, lęku napadowego, depresji i dystymii.

Wyniki: Najmniejsze wartości cierpienia psychicznego uzyskano w grupie w grupie z objawami podprogowymi, wyłącznie lękowymi lub wyłącznie depresyjnymi, pośrednie w grupach z zaburzeniami lękowymi i mieszanym zaburzeniem lękowo - depresyjnym, natomiast największe w grupie z zaburzeniami depresyjnymi. Podobnie szeregowały się wartości funkcjonowania (w tej samej kolejności, ale odwrotnie pod względem wartości liczbowych).

Wnioski: Różnice wartości funkcjonowania i cierpienia psychicznego pomiędzy grupami pacjentów ze swoistymi zaburzeniami lękowymi, mieszanym zaburzeniem lękowo - depresyjnym i depresją zależały w znacznej mierze od nasilenia objawów depresyjnych, natomiast w mniejszym stopniu od nasilenia objawów lękowych.

 

Summary:

Aim: The aim of the study was to define the correlation between anxiety/depressive symptoms, distress and functioning.

Method: The research is based on the analysis of 104 persons (65 women, 39 men), who were patients of psychiatrists (42 persons), or general physician attenders (62 persons) complaining of anxiety or depressive symptoms. Distress was estimated with the General Health Questionnaire (GHQ-30), psychopathological symptoms and diagnoses were evaluated with the Present State Examination (PSE) and the level of functioning with Global Assessment of Functioning (GAF). The intensity of ICD-10 symptoms was calculated for: generalized anxiety disorder, agoraphobia, social phobia, panic disorder, depressive disorder and dysthymia.

Results: The lowest score of distress was found in the group with sub-clinical, sole anxiety or depressive symptoms. An intermediate level was present in the group with anxiety and mixed anxiety-depressive disorders, and the highest in the group with depression. The functioning scores were in an inverse order.

Conclusions: The differences in scores of distress and functioning between groups of patients with anxiety disorders, mixed anxiety-depressive disorders and depression are dependent on the intensity of depressive symptoms and are independent of the intensity of anxiety symptoms.

 

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 2/2006
Wydany: 2006-04-17
Lista wszystkich numerów: zobacz »