Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Aktualny i przedchorobowy obraz siebie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca 313 ::..
Aktualny i przedchorobowy obraz siebie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca 313
 

Beata Pawłowska, Aneta Opolska, Ewa Papuć, Władysław Witczak

 

Aktualny i przedchorobowy obraz siebie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca   313

 

Present and premorbid self-image in patients with coronary heart disease   313

 

 

 

Streszczenie:

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na następujący problem: jakie różnice występują między aktualnym a przedchorobowym obrazem siebie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca?

Materiał:

Przebadano 70 pacjentów Oddziału Interny Szpitala Wojskowego w Lublinie ze stabilną postacią dusznicy bolesnej (30 mężczyzn oraz 40 kobiet). Średni wiek badanych wynosił 53,11 lat. W mieście mieszka 77% badanych, a na wsi 23%. Pracuje 40% pacjentów, a 60% nie pracuje. Wykształcenie wyższe miało 24 pacjentów, średnie - 37, a podstawowe 9 osób. Opisaną grupę przebadano testami psychologicznymi.

Metody:

Zastosowano ankietę osobową oraz Test Przymiotnikowy ACL, który badani wypełniali dwukrotnie według instrukcji: "jaki jesteś" i "jaki byłeś przed chorobą" (Drwal 1995). Otrzymane obrazy aktualne i przedchorobowe porównywano stosując test ANOVA z pomiarem powtórzonym.

Wyniki:

Wyniki badań wykazały występowanie istotnych statystycznie różnic między aktualnym i przedchorobowym obrazem siebie ujętym w percepcji pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Wnioski:

1. Obraz aktualny, w porównaniu z obrazem przedchorobowym u osób z chorobą niedokrwienną serca cechuje niska samoocena, lęk o przeszłość, mniejsza wytrwałość w realizacji zadań, ambicja, przedsiębiorczość i umiejętność radzenia sobie ze stresami, a większa zależność oraz potrzeba poszukiwania bezpieczeństwa.

2. Kobiety z chorobą niedokrwienną serca oceniają siebie jako osoby, które aktualnie cechuje niższa samoocena i zaufanie do siebie, większe trudności w radzeniu sobie ze stresem oraz mniejsza umiejętność rozumienia motywów zachowań innych ludzi niż przed chorobą.

3. Mężczyzni z chorobą niedokrwienną serca oceniają siebie aktualnie, jako osoby, które cechuje mniejsza wytrwałość, przedsiębiorczość, negatywna postawa w stosunku do siebie i innych ludzi i większa zależność niż przed chorobą.

 

 

Summary:

 

Aim: The aim of this study was to find the differences between premorbid and present self-image in patients with coronary heart disease.

Material: 70 patients with stable coronary heart disease treated at the Internal Medicine Department of the Military Hospital in Lublin and 70 healthy controls were studied. Mean age of the investigated patients was 53.11 years. 77% of the studied patients were city inhabitants and 23% were countryside dwellers.

Methods: Subjects were studied with the use of the State-Trait Anxiety Inventory, by the Adjective Check List (ACL) and a questionnaire designed especially for the study of sociodemographic data of the investigated patients. Premorbid and present self-images were compared with the use of the ANOVA test.

Results: Our results showed that there are statistically significant differences between premorbid and present self-image in the perception of patients with coronary heart disease. Conclusions:

1.  In present self-image, compared to the premorbid one, patients with coronary heart disease have low self-esteem, greater fear about the future, low endurance in performing tasks, they are less enterprising, have lower ability to overcome stress, they are more dependent and have a greater need to look for safety.

2.         Women with coronary heart disease perceive themselves as having low self-esteem, low self-trust, more difficulties in overcoming stress and a lower ability to understand other people's behaviour as compared to the time before the disease.

3.         Men with coronary heart disease perceive themselves as having less endurance, being less
enterprising, having a negative attitude towards themselves and other people and being more
dependant compared to the time before the illness.  

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 2/2006
Wydany: 2006-04-17
Lista wszystkich numerów: zobacz »