Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Wiek a postawy wobec odżywiania się dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym i dziewcząt zdrowych 99 ::..
Wiek a postawy wobec odżywiania się dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym i dziewcząt zdrowych 99
 

Beata Pawłowska, Grzegorz Małaj, Aneta Szpakowska, Alina Buczyjan

Wiek a postawy wobec odżywiania się dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym i dziewcząt zdrowych

Age and attitudes in relation to eating in girls with eating disorders and healthy girls

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było porównanie wyników Inwentarza Zaburzeń Odżywiania się (EDI) D.M.Garnera, M.P.Olmsteda i J.Polivy uzyskanych przez zdrowe uczennice gimnazjum, liceum i studentki, z wynikami ich rówieśniczek z jadłowstrętem psychicznym.

Materiał i metoda. Przebadano 379 dziewcząt uczących się w lubelskich gimnazjach (123 osoby), liceach (50 osób) i studiujących (206 osób) oraz 90 dziewcząt leczących się z powodu zaburzeń odżywiania (30 uczennic gimnazjum, 30 uczących się w liceum i 30 studentek). Wszystkie osoby przebadano Inwentarzem zaburzeń odżywiania się (EDI) D.M.Garnera, M.P.Olmsteda i J.Polivy.

Wyniki. Przeprowadzone badania ujawniły istotne statystycznie różnice między wynikami Inwentarza Zaburzeń Odżywiania EDI, otrzymanymi przez licealistki i studentki z jadłowstrętem psychicznym, a ich zdrowymi rówieśniczkami oraz brak znaczących różnic między zdrowymi i chorymi uczennicami gimnazjum.

Wnioski

1.Wiek jest istotnym czynnikiem łączącym się z zaburzeniami odżywiania.

2.W zakresie postaw wobec odżywiania się i własnego ciała zdrowe uczennice gimnazjum nie różnią się znacząco od swoich rówieśniczek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.

3.Nieprawidłowe postawy wobec odżywiania się i własnego ciała u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym ulegają istotnemu nasileniu w okresie szkoły średniej i wyższej.

Summary

Aim: The aim of the study was to compare of the D.M. Garner, M.P. Olmsted and J. Polivy Eating Disorders Inventory (EDI) results obtained by healthy lower secondary, secondary and college students versus the results obtained with their peers with eating disorders.

Material and method: The examined group consisted of 379 girls attending Lublin lower secondary schools (123 persons), secondary schools (50 persons) and college students (206 persons) as well as 90 girls undergoing medical treatment due to eating disorders (30 lower secondary school students and 30 college students). All these persons were administered the D.M. Garner, M.P. Olmsted and J. Polivy Eating Disorders Inventory (EDI).

Results: The tests conducted revealed significant statistical differences between the Eating Disorders Inventory (EDI) results obtained by secondary school students and college students with eating disorders and those obtained by their healthy peers as well as the lack of significant differences between healthy and ill lower secondary school students.

Conclusions: 1. Age is a significant factor related to eating disorders. 2. As regards their attitude in relation to eating and their own body, healthy lower secondary school students are not much different from their peers diagnosed with eating disorders. 3. Incorrect attitudes in relation to eating and their own body in girls with eating disorders increase in a significant way at secondary school and at college periods.

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2007
Wydany: 2007-03-03
Lista wszystkich numerów: zobacz »