Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Czy istnieje związek pomiędzy czasem hospitalizacji psychiatrycznej a diagnozą uzyskaną za pomocą SCAN? 63 ::..
Czy istnieje związek pomiędzy czasem hospitalizacji psychiatrycznej a diagnozą uzyskaną za pomocą SCAN? 63
 

Tomasz Adamowski, Andrzej Kiejna, Tomasz Hadryś

Czy istnieje związek pomiędzy czasem hospitalizacji psychiatrycznej a diagnozą uzyskaną za pomocą SCAN?

Is there a correlation between duration of hospitalization and SCAN diagnosis?

Streszczenie

Cel badań: Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są powody długich hospitalizacji w oddziale stacjonarnym i dziennym szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu? W tym celu przeanalizowano wpływ diagnozy wygenerowanej za pomocą kwestionariusza SCAN na czas pobytu w szpitalu psychiatrycznym w oddziale dziennym i stacjonarnym.

Metoda: Analizą objęto 220 pacjentów szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu, w tym 111 pacjentów oddziału dziennego i 109 pacjentów oddziału stacjonarnego. Zbadano zależność pomiędzy czasem pobytu w oddziale dziennym i stacjonarnym a liczbą diagnoz SCAN w grupach diagnostycznych wg. ICD-10.

Wyniki: Stwierdzono relatywnie długie czasy pobytu zarówno w oddziale dziennym (150 dni) jak i w stacjonarnym (58 dni). Wbrew przewidywaniom nie wykazano zależności pomiędzy liczbą diagnoz SCAN a czasem pobytu w szpitalu. Pacjenci, którym kwestionariusz SCAN postawił rozpoznania z grupy zaburzeń afektywnych i zaburzeń nerwicowych przebywali w szpitalu krócej, pomimo że mieli więcej zaburzeń współwystępujących niż pacjenci z grupy zaburzeń psychotycznych zarówno w oddziale dziennym jak i stacjonarnym.

Wnioski: Badanie za pomocą kwestionariusza SCAN nie daje podstaw do prognozowania czasu pobytu w szpitalu zarówno w oddziale dziennym jak i stacjonarnym. O długości hospitalizacji decyduje przede wszystkim kategoria diagnostyczna (zaburzenia lękowe i afektywne krócej niż zaburzenia psychotyczne) niezależnie od ilości rozpoznań, ale i zakorzenione w lokalnej tradycji preferencje terapeutyczne (przewaga modelu opiekuńczo-rehabilitacyjnego nad leczeniem aktywnym stawiającym sobie za cel szybki wypis ze szpitala).

Summary

Aim of the study: The authors have made an effort to find the answer to the question what are the reasons for long hospitalizations in stationary wards and in the day hospital of the Wrocław Mental Health Care Centre? In order to achieve this goal the correlation of the SCAN questionnaire diagnoses and length of stay in the aforementioned settings was analyzed.

Methods: Analysis included 220 patients treated in the Wrocław Mental Health Care Centre of which 111 patients were placed in day hospital and 109 in stationary wards. The correlation of length of stay in day hospital and in stationary wards with number of SCAN diagnoses in ICD-10 diagnostic groups was investigated.

Results: Duration of hospitalization was relatively long for both day hospital patients (150 days) and stationary ward patients (58 days). Contrary to expectations there was no correlation between the number of SCAN diagnoses and length of stay in the hospital. Patients who were diagnosed using SCAN as having affective disorders and anxiety disorder stayed in the hospital shorter despite the fact they had more comorbid disorders than patients diagnosed using SCAN as having psychotic disorders both in day hospital and in stationary wards.

Conclusions: Examination using the SCAN questionnaire cannot be used as prognosis of the length of stay either in day hospital or in stationary wards. Duration of hospitalization depends mainly on the diagnostic category (anxiety and affective disorders are associated with shorter hospital stays than psychotic disorders) irrespective of the number of diagnoses a patient received. It also depends on local therapeutic traditions and preferences (dominance of long-term care and the rehabilitation model of treatment instead of active acute intervention aiming at quick discharge from the hospital).

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2007
Wydany: 2007-03-03
Lista wszystkich numerów: zobacz »