Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Ocena mózgowego przepływu krwi u pacjentów z zaburzeniami odżywiania się, nerwicowymi i depresyjnymi 329-340 ::..
Ocena mózgowego przepływu krwi u pacjentów z zaburzeniami odżywiania się, nerwicowymi i depresyjnymi 329-340
 

Anna Banaś, Piotr Lass, Bogna Brockhuis

Ocena mózgowego przepływu krwi u pacjentów z zaburzeniami odżywiania się, nerwicowymi i depresyjnymi    329-340

Estimation of cerebral perfusion among patients with eating disorders, neurotic and depressive disorders             329-340

Streszczenia

Cel: Ocena przepływu mózgowego u pacjentów z zaburzeniami odżywiania się, nerwicowymi i depresyjnymi diagnozowanymi wg ICD-10.

Metoda: 57 kobiet i 22 mężczyzn było badanych metodą tomografii komputerowej pojedynczego fotonu ( SPECT), testami neuropsychologicznymi Bentona i Bender oraz Inwentarzem Depresji Becka, Kliniczną Skalą Depresji i Lęku Hamiltona (HADS), Kwestionariuszem Samooceny Spielbergera( STAI). Przeprowadzono także badania EEG.

Rezultaty: W zaburzeniach odżywiania się (ZO), zmniejszenie mózgowego przepływu występowało u 84,21%, osłabienie funkcji ośrodkowego układu nerwowego stwierdzono u 27,77%, odchylenia w badaniach elektroencefalograficznych (EEG) - u 33,33% pacjentów. W zaburzeniach nerwicowych (ZN), zmniejszenie mózgowego przepływu wystąpiła u 72,72%, Osłabienie funkcji oun - u 40%, odchylenia w EEG - u 48% pacjentów. W zaburzeniach depresyjnych (ZD), zmniejszenie mózgowego przepływu wystąpiło - u 81,48%, Osłabienie funkcji oun - u 34,61%, odchylenia w EEG - u 38,46% pacjentów.

Wnioski: Zmniejszenie mózgowego przepływu  było obserwowane głównie wśród pacjentów z ZO, przeważnie w okolicy czołowej, skroniowej i wzgórzu, po stronie lewej, podobnie do grupy ZD. Wśród pacjentów z ZN, zmniejszenie mózgowego przepływu po stronie lewej występowała prawie trzy razy częściej niż wśród pacjentów z ZD (Chi2 = 6,54, p < 0,025). Lęk jako cecha była najwyższy u pacjentów z ZO, ale nie istotnie. Wśród pacjentów z ZN, lęk jako cecha i lęk jako stan były prawie na tym samym poziomie.

Słowa klucze: SPECT, zaburzenia odżywiania się, nerwicowe, depresyjne

Summary

Aim. Assessment of the cerebral blood perfusion among patients with eating (ED), anxiety (AD) and depressive disorders (DD), diagnosed according to ICD-10.

Method. 57 females and 22 males, aged 17-50 were examined using the Single Photon Emission Computer Tomography (SPECT) and the neuropsychological tests, Benton and Bender. We also used the Beck Depression Inventory, the Hospital Anxiety and Depression Scale, and the Spielberger Self-Evaluation Questionnaire. Electroencephalography was also performed.

Result. In ED, hypoperfusion occurred in 84.21%, and impairment of the central nervous

system (CNS), was found in 27.77%, abnormalities in the electroencephalography - in 33.33% of the patients. In AD, hypoperfusion occurred in 72.72%, impairment of CNS - in 40%, abnormalities in EEG - in 48% of patients. In DD, hypoperfusion occurred in 81.48%, impairment of CNS - in 34.61%, abnormalities in EEG - in 38.46% of patients.

Conclusions. Hypoperfusion was observed mostly among patients with ED, mainly in the frontal, temporal areas, and in the thalamus, on the left hand side, similar to DD group. Among patients with AD, hypoperfusion at the left hand side occurred almost three times more frequently than among patients with DD (Chi2 = 6.54, p < .025) and was significant. Anxiety as a trait was the highest in ED, but not significant. Among patients with AD, anxiety as a trait and as a state were almost at the same level.

Key words: SPECT, eating, neurotic, depressive disorders

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 3/2009
Wydany: 2009-07-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »